podesty maszynowe - producent
podesty podłogowe maszynowe
   

PODESTY ANTYPOŚLIZGOWE do OBRABIAREK

Podesty maszynowe do stanowisk roboczych – informacje uzupełniająceDYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn


Celem niniejszej dyrektywy, było ustanowienie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do projektowania i produkcji maszyn wprowadzanych do obrotu. Dotyczy ona wszystkich maszyn oddanych do użytku po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004r. Główna idea dyrektywy : Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie na swoim terytorium ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych i towarów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn.

  Dyrektywa ma zastosowanie do następujących elementów:
 • maszyn;
 • wyposażenia wymiennego;
 • elementów bezpieczeństwa;
 • osprzętu do podnoszenia;
 • łańcuchów, lin i pasów;
 • odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu;
 • maszyn nieukończonych.
Wg dyrektywy pojęcie "maszyna" jest rozumiane następująco:
 • zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
 • zespół jak w p.1, z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
 • zespół określony w p.1 i 2, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
 • zespoły maszyn określone w p.1,2,3 lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
 • zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

Zgodnie z dyrektywą "wyposażenie wymienne" oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem;

Z kolei "element bezpieczeństwa" oznacza element:
 • który służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, oraz
 • który jest wprowadzany do obrotu niezależnie,
 • którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz
 • który nie jest niezbędny do działania maszyny lub który można zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać.
Pojęcie "norma zharmonizowana" oznacza niewiążącą specyfikację techniczną przyjętą przez organ normalizacyjny, to znaczy Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję, zgodnie z procedurami ustanowionymi w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

Wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku:

  Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna;
 • dostarcza, w szczególności, niezbędnych informacji, takich jak instrukcje;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności
 • sporządza deklarację zgodności WE i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane.

Domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.
Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny