produkcja podestw przemysłowych
podesty robocze drewniane
   

PODESTY WARSZTATOWE do TOKAREK


Czy stosowanie podestów jest obowiązkowe?


podesty drewniane do obrabiarek

Jakie są wymagania odnośnie podestów roboczych do maszyn ?

Kiedy trzeba stosować podesty podłogowe warsztatowe ?

Zakład pracy ma obowiązek zapewnić bezpieczne wyposażenie w miejscu pracy. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26.VI.1974r (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póź. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.IX.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami). Wyposażenie i stosowany w miejscu pracy sprzęt winien spełniać wymogi zawarte w powyższych przepisach oraz aktualnie obowiązujących normach. Warto też zauważyć, że maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania. Powoduje to konieczność stosowania osprzętu roboczego spełniającego wymagania BHP oraz aktualnie obowiązujących norm. Pracodawca zobowiązany jest również zapewnić kontrolę osprzętu roboczego przez uprawnionego do tego pracownika. Wyniki przeprowadzanych kontroli osprzętu należy dokumentować. Rozporządzenie stanowi, że jeżeli podłoga jest wykonana z materiału "zimnego" (np. posadzka betonowa) lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, to w miejscach takich należy stosować podesty izolujące od zimna lub wilgoci.

  Zgodnie z treścią rozporządzenia podesty warsztatowe powinny się też cechować następującymi własnościami:
 • być stabilne
 • być wytrzymałe na obciążenie użytkowe, występujące na danym stanowisku pracy
 • winny zabezpieczać przed poślizgiem i potknięciem
 • być łatwe do utrzymania w czystości

Warto też zapoznać się jakie są zasady bezpiecznego użytkowania podestów
oraz wymagania jakich przepisów BHP spełniają podesty robocze Stabimat.

podesty drewniane maszynowe

Podesty przy maszynach wzniesione nad podłogą

Jakie normy powinny spełniać tego rodzaju podesty ?

Sprawy wymagań odnośnie podestów roboczych przy maszynach poruszane są w trzech normach zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Warto też zauważyć, że są to normy zharmonizowane dotyczące doboru i stosowania technicznych środków bezpieczeństwa (urządzeń ochronnych) typu B2. Wymagania odnoszące się do aspektów bezpieczeństwa w środowisku pracy i do stosowania urządzeń ochronnych są uniwersalne, co oznacza, że odnoszą się zarówno do maszyn nowych, jak i starych. Oznacza to, że normy te są również niejako zharmonizowane z dyrektywą narzędziową2009/104/WE. Należy więc uwzględniać wymagania tych norm dla wszystkich maszyn, bez względu na ich wiek.

 • Norma nr: PN-EN/ISO 14122-1:2016-08 Tytuł normy: Maszyny / Bezpieczeństwo / Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu
 • Norma nr: PN-EN/ISO 14122-2:2016-08 Tytuł normy: Maszyny / Bezpieczeństwo / Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2 Pomosty robocze i przejścia
 • Norma nr: PN-EN/ISO 14122-3:2016-08 Tytuł normy: Maszyny / Bezpieczeństwo / Stałe środki dostępu do maszyn – Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady. Norma wieloczęściowa PN-EN ISO 14122 [1,2,3] w całości ma zastosowanie zarówno do maszyn stacjonarnych jak i mobilnych, wówczas gdy niezbędne są stałe środki dostępu.

Pierwsza z norm mówi o ogólnych wymaganiach związanych z dostępem do maszyn stacjonarnych. Określa też wskazówki dotyczące prawidłowego doboru środków dostępu, jeżeli niezbędny dostęp do maszyny stacjonarnej bezpośrednio z poziomu podłoża lub z podłogi nie jest możliwy. W normie przedstawiono również wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. pomosty robocze, przejścia, drabiny), będące jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zamontowana.

W drugiej z norm przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące, nie mających napędu mechanicznego pomostów roboczych i przejść, które są częścią maszyny stacjonarnej. Przedstawiono również definicje takich elementów, jak:

 • "przejście" to powierzchnia pozioma służąca do przemieszczania się z jednego miejsca do innego
 • "pomost roboczy" to powierzchnia pozioma służąca do obsługi, konserwacji, sprawdzania, naprawy, itp. prac związanych z maszynami
 • "powierzchnia odporna na poślizg" powierzchnia podłogi zapewniająca dobrą przyczepność obuwia
W normie wskazano również metody wyznaczania poziomów odporności na poślizg. Norma określa również wymagania dotyczące pomostów roboczych i przejść. Ponadto, jeśli nie istnieją stosowne przepisy prawa miejscowego lub normy miejscowe, norma może być stosowana do środków dostępu nieobjętych zakresem stosowania niniejszej normy.

Trzecia z norm
Norma podaje wymagania w dotyczące poręczy ochronnych, schodów oraz schodów drabinowych. Dowiadujemy się również, jak należy sprawdzać czy spełnione są wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny